Management kvality

Systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Dává záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky. Systém řízení kvality se vztahuje na veškeré procesy a činnosti, kterými se akciová společnost zabývá.

Systém environmentálního managementu – použité technologie, materiály a prostředky používané ve výrobě jsou vybírány s ohledem na Integrovaný systém managementu kvality EMS a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí dle EN ISO 14001:2004

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se řídí dle OHSAS 18001:2008.

Systém energetického managementu – systém hospodaření s energií ve společnosti se řídí dle
EN ISO 50001:2011. Společnost se zaměřuje na oblast efektivního hospodaření s energií, snaží se kontinuálně snižovat energetickou náročnost, která vede ke snižování nákladů a dopadů na životní prostředí.

Certifikáty výrobků pak dávají záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami.

POLITIKA KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A MANAGEMENTU PROJEKTU